ชื่อ – สกุล
นายธิติ  พานวัน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศน.ม. (สังคมวิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อีเมล์ titipwan@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1133
ความเชี่ยวชาญ วิทยากรกระบวนการ