ชื่อ – สกุล
นางสาวปิยะรัตน์  ภิรมแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ piyarat_993@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1153
ความเชี่ยวชาญ สื่อมัลติมีเดีย