ชื่อ – สกุล
นางสาวปิยะรัตน์  ภิรมแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ สื่อมัลติมีเดีย