ชื่อ – สกุล
นางสาวอมรรัตน์  แซ่กวัง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ ออกแบบสื่อผลิตภัณฑ์