ชื่อ – สกุล
นางสาวอมรรัตน์  แซ่กวั่ง
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
วุติการศึกษา
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมล์ amonrat_saekwung@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1153
ความเชี่ยวชาญ ออกแบบสื่อผลิตภัณฑ์