ชื่อ – สกุล
Mr. Sommas  Sangsui
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Arts Program in Strategy Development
สถาบันการศึกษา Suratthani Rajabhat University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Community Development