ชื่อ – สกุล
นายสมมาส เส้งสุย
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อีเมล์ sommas664@gmail.com / sommas_664@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1133
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน