ชื่อ – สกุล
นายสุพัฒน์  สีระพัดสะ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อีเมล์ Suphatsee@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1153
ความเชี่ยวชาญ การใช้สารสนเทศ, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี