ชื่อ – สกุล
Mr. Suphat  Seeraphadsa
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
M.S.Ind.Ed. (Educational Technology and Communications)
สถาบันการศึกษา King Mongkut’s University of Technology Thonburi
อีเมล์ suphat.see@sru.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Innovative Learning, Library Activity