ชื่อ – สกุล
Mr. Eakkapong  Chimmanee
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Bachelor of Arts (Thai Classical Dance and Drama)
สถาบันการศึกษา Chandrakasem Rajabhat university
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Thai Classical Dance