ชื่อ – สกุล
นางสาวกิติมา  ทวนน้อย
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ