ชื่อ – สกุล
ผศ.เกียรติศักดิ์  ดวงจันทร์
ตำแหน่ง ผศ.
วุติการศึกษา
อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล์ kaittisakduangchan@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1191
ความเชี่ยวชาญ ปรัชญา