ชื่อ – สกุล
นายเอกมันต์  แก้วทองสอน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา)
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 1191
ความเชี่ยวชาญ พุทธปรัชญา,ปรัชญาตะวันตก,สุนทรียศาสตร์