ชื่อ – สกุล
Mr. Krittametha  Getglum
ตำแหน่ง Head of English Program
วุติการศึกษา
Master of Arts (M.A.) Language and Communication
สถาบันการศึกษา National Institute of Development Administration
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Intercultural Communication/Socio-Linguistic