ชื่อ – สกุล
นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วุติการศึกษา
M.A. (English Language and Literature)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ Sitthichai.5755@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1140
ความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ