ชื่อ – สกุล
Miss Netima  Woraphan
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
Master of Liberal Arts
สถาบันการศึกษา Kingmongkut Techonology North Bangkok University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Translation