ชื่อ – สกุล
Miss Naruethai  Chanthap
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
M.A. in English as an International Language
สถาบันการศึกษา Chulalongkorn University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Literacy/Teaching English as a Foreign Language