ชื่อ – สกุล
นางสาว ณ ฤทัย  จันทร์ทัพ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ naeilchula@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1140
ความเชี่ยวชาญ การอ่านการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ