แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559

 

ที่

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน

จำนวน (คน)

เดือนที่จัด

 
 

1

สารสนเทศศาสตร์ ปันความรู้สู่ชุมชน

1.1 สารสนเทศปันความรู้ สู่เยาวชน

1.2 สารต่อ…สื่อความรู้ สู่ห้องสมุดทันฑสถาน

1.3 สานฝัน…สานต่อ ห้องสมุดนี้…เพื่อน้องมะม่วงหวาน

1. นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

2. ประชาชนทั่วไป

170

 

 

1.1 มกราคม

 

1.2 กุมภาพันธ์

 

1.3 มีนาคม

 

2

2.1 จิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

2.2ปลูกป่าชายเลน (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)

1. นักเรียนในชุมชนตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์

2. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14

3. ประชาชนทั่วไป

70

2.1 ธันวาคม

 

2.2 ธันวาคม

 

3

การจัดการวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

3.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้การจัดการทางวัฒนธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (บูรณาการเรียนการกับรายวิชาวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและรายวิชาการ

3.2 เรียนรู้การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2

3.3 การจัดการธุรกิจทางวัฒนธรรมในชุมชน ชั้นปีที่ 3 (การจัดการธุรกิจทางวัฒนธรรมบูรณาการกับการบริการวิชาการสังคม)

 

 

 

 

 

 

 

1.นักศึกษาสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม  2.ประชาชนทั่วไป

200

 

 

3.1 กรกฏาคม 2559

 

 

 

 

 

3.2 พฤศจิกายน 2558

 

 

3.3 พฤษภาคม 2559

 

ที่

โครงการ/กิจกรรม          

 

กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)

เดือนที่จัด

 
 

4

บริการวิชาการตามคำร้องขอเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

 

1. นักศึกษา

2. นักเรียน

3. ประชาชนทั่วไป

2,000

มกราคม 2559

มีนาคม 2559

 มิถุนายน 2559

 

5

อบรมเชิงปฏิบัติการสมัยนิยม

1. นักศึกษาวิชาดนตรีสากล

2. ประชาชนทั่วไป

100

ธันวาคม 2558

 

6

ผักพื้นบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

1. นักศึกษา

2. นักเรียน

3. ประชาชนทั่วไป

157

เมษายน 2559

 

7

การจัดการป่าต้นน้ำหัวคลองโดยประชาชนมีส่วนร่วม พื้นที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. นักศึกษา

2.ภาคเอกชน

3.บุคคลทั่วไป

142

กุมภาพันธ์ 2559

 

8

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์      จ.สุราษฎร์ธานี

1.นักศึกษา

2. นักเรียน

3. ประชาชนทั่วไป

200

ธันวาคม 2558

 

9

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.นักศึกษา

2. นักเรียน

3. ประชาชนทั่วไป

130

พฤศจิกายน 2558

ธันวาคม 2558