ข้อมูลวิทยากรด้านการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

 

 

 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

1

อ.จิณห์ตปาฏี พิบูลย์

วิทยากร ค่ายภาษาไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน

4-5 ก.พ.59

ห้องสมุดประชาชน อ.ขนอม

 ศูนย์กศน. อ.ขนอม

นักเรียนกศน. อ.ขนอม

ม.ต้น ม.ปลาย 90 คน

2

อ.อโนเชาว์ เพชรรัตน์

อ.เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

วิทยากร ค่ายวิชาการแบบเข้มเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนของมัธยมศึกษาปีที่ 3

14-15 มกราคม 59

ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

3

อ.นภัสส์สินี  รอดเกิด

วิทยากร หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

19 ต.ค.58-      31 พ.ค.59

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8

นายสิบตำรวจ

4

อ.ปุณยวีร์ หนูประกอบ

วิทยากร อบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

14 ธ.ค.58-

4 มี.ค.59

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

อายุ 53 ปีขึ้นไป

5

อ.ธนิศา สุขขารมย์

วิทยากร หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๙

11 ม.ค. 59

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) สำนักจัดการทรัพย์สิน

ประชาชนทั่วไป

6

ดร.สมคิด  รัตนพันธ์

วิทยากร วิชา หน้าที่พลเมือง

7-16 กย. 58

ห้องประชุมโรงแรมเรือนนครินทร์ มอ.สุราษฎร์

นักเรียน ม.5 รร.มอ.วิทยานุสรณ์

7

อ.สิทธิชัย  ชีวะโรรส

และคณะ

วิทยากร อบรมภาษาอังกฤษ

15 – 19 ก.พ. 59

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี

ผู้ต้องขัง 30 คน

8

อ.พงษ์เทพ  แก้วเสถียร

และคณะ

วิทยากร หลักสูตรการถอดบทเรียน

12-15 ม.ค.58

ศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา

บริษัทปิโตรเลียมสงขลา จำกัด

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

70 คน

9

อ.ธนิศา สุขขารมย์

วิทยากร หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๑๐

15 ก.พ.. 59

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) สำนักจัดการทรัพย์สิน

ประชาชนทั่วไป

ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

10

ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

วิทยากร หลักสูตร วิทยากรกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

11 ก.พ 59

15 ก.พ 59

18 ก.พ 59

25 ก.พ 59

29 ก.พ 59

รร.ดอนสักผดุงวิทย์

อบต.บ้านทำเนียบ

รร.วิทยาลัยการอาชีพไชยา

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 เวียงสระ

ผู้แทนหมู่บ้าน 192 คน

11

Mr.Dennis Ferenc

วิทยากร อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนผ่านสื่ออนไลน์

11 ก.พ. 59

รร.นิคมสร้างตนเอง

นศ.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ครุศาสตร์ 85 คน

12

อ.บัญชา อาษกิจ

อ.มาโนชย์ ยกเชื้อ

วิทยากรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ (ทูบีนัมเบอร์วัน) หัวข้อ การฝึกออกเสียงและพื้นฐานการร้องเพลงและฝึกทักษาะการร้องเพลงรายบุคคล

13 ก.พ. 59

ร.ร.บรรจงบุรี

เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

13

อ.อโนเชาว์ เพชรรัตน์

อ.เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

อ.นุชนาฏ อิ่มใจดี

อ.จิตราพร มงคลเคหา

อ.สิทธิชัย  ชีวะโรรส

Aj.Joan Janice Orsolino Martires

 

 

วิทยยากร โครงการสร้างศักยภาพแก้บุคลากรครุศาสตร์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะพลเมืองอาเซียน

29 ก.พ.-2 มี.ค. 7-9 มี.ค.59

อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

นักศึกษาครุศาสตร์ 450 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

14

ดร.บรรเจิด เจริญเวช

ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด

อ.สุทธินันท์  ทิพย์มณี

วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

11 มี.ค 59

รร.วังใต้ อ.เมือง จ.สุรษฎร์ธานี

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน จำนวน 420 คน

15

อ.ณฐกร นิยมเดชา

คณะกรรมการคัดสรรต้นแบบโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ระดับภูมิภาค ภาคใต้

7 มี.ค.59

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เยาวชนภาคใต้

16

อ.ธิติ พานวัน

วิทยากรจัดทำแผนชุมชน

11 มี.ค.59

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่2 บ้านเหยียด ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน หมู่ 2

17

อ.อโนเชาว์ เพชรรัตน์

วิทยากรบรรยายในชั้นเรียน หัวข้อ “Dubbing Translation

28 เม.ย.59

คณะศิลปะศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษารายวิชา Advance Translation

18

ดร.บรรเจิด เจริญเวช

วิทยากรโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

25-29 เม.ย.59

รร.นิภา การเด้น

ข้าราชการใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

19

ดร.เสน่ห์ บุญแกเนิด

วิทยากร โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม

30เม.ย-1พ.ค.59

ต้นธารรีสอร์ท แอนด์สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

บุคลากรอบต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์

20

อ.ธณิศา สุขขารมย์

วิทยากร หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 12

29 เม.ย.59

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC)

ผู้สนใจทั่วไป

21

อ.จิณตปาฏี  พิบูลย์

อ.ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว

วิทยากร เรื่อง การจัดการความรู้ : ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน

10-12 พ.ค.59

ห้องประชุมศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2559

22

ดร.สมคิด รัตนพันธ์

พิธีกรยกเสาเอกก่อสร้างอาคารครุศาสตร์ (พิธีสงฆ์)

17 มี.ค.59

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์

 

23

อ.ปุญยวีย์ หนูประกอบ

วิทยากร พลเมืองกับวิถีประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำจิตอาสาสู่ความเป็นพลเมือง

30พ.ค.-1มิ.ย.59

เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

ผู้นำนักศึกษา 55 คน

24

อ.กฤษมาศ  พันธ์มุสิก

เป็นที่ปรึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีศรีตาปี

ตลอดปีการศึกษา

รร. มอ.วิทยานุสรณ์

นักเรียนรร. มอ.วิทยานุสรณ์ 1 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

25

1. ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ

2. ดร.วาสนา  จาตุรัตน์

วิทยากร โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

6-10มิ.ย.59

ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น3

อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

นักวิจัย

26

1. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

2. ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

3. ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

4. ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

5. อาจารย์ธิติ พานวัน

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขเพิ่มเติม    พระราขบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 และ(ร่าง)แผนพัฒนาการเมืองฉบับที่ 2

(เวทีระดับภูมิภาค : กลุ่มจังหวัดโซนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน)

8 มิ.ย.59

ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

กลุ่มภาคีภาคใต้

27

ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

ประวิติศาสตร์ชุมชน : เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 มิ.ย.59

บ้านปากคลองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชาชนทั่วไป

28

อ.ธณิศา สุขขารมย์

วิทยากร หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 13

13 ก.ค.59

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC)

ผู้สนใจทั่วไป

29

ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์

วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำหัก เรื่อง การพูดในที่ชุมชน

14 ก.ค.59

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก   อำเภอคีรีรัฐนิคม

สมาชิกกองทุนฯ

30

อาจารย์ธิติ  พานวัน

อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส

วิทยากร เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

15 ก.ค.59

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อาจารย์ จำนวน 40 คน

31

อาจารย์นภัสส์สินีย์ รอดเกิด

วิทยากร เรื่อง อบรมปรับพื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

18-20 และ 28-29 ก.ค. 59

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

นักศึกษาต่างชาติ

32

ดร.สมคิด รัตนพันธุ์

วิทยากร เรื่อง เทคนิคการสอนภาไทยและการพัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียนของเด็กระดับประถมศึกษา

21 ก.ค. 59

รร.เคปาร์ค ตำบลบากุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 38 คน

ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

33

อาจารย์อภิญญา          ศิริวรรณ

วิทยากร ติวสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน

30-31 ก.ค. 59

6-7 ส.ค. 59

รร.สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน 45 คน

34

อาจารย์มาณพ ห่อเพชร

อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน

อาจารย์เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล

อาจารย์นุชนาฏ อิ่มใจดี

อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส

วิทยากร โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

22-29 ก.ค. 59

อาคารวิทยาลัยนานชาติการท่องเที่ยว

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

35

ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

วิทยากร เสวนา เรื่อง การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่

26-27 ก.ค. 59

ห้องศรีวิชัย อาคารกาญนาภิเษกนุสรณ์ มรส.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36

Mr.Christipher John Hawes

วิทยากร เรื่อง Job Interviewing, Resume, Application form

3 ส.ค. 59

แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฯ

37

อาจารย์พงษ์เทพ

แก้วเสถียร

อาจารย์จีรวรรณ

ศรีหนูสุด

วิทยากรโครงการ เรื่องการขอทุนอุดหนุนการวิจัย

5 ส.ค. 59

ห้องวิภาวดี ชั้น 2 มรส.

อาจารย์

38

ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

 

อาจารย์สมมาส เส้งสุย

ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

วิทยากร เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วิทยากรกลุ่ม

9 ส.ค. 59

ห้องโกเมน รร.ไดมอนพลาซ่า

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและผู้สังเกตการณ์ 120 คน

39

ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด

วิทยากร กิจกรรม ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสายใยรักแห่งครอบครัว

19 ส.ค. 59

ห้องเรียนรู้ 5 ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มรส.

 

ที่

ชื่อ สกุล

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

40

 

อ.นูรูลฮูดา เจะเลาะ

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเบื้องต้น หลักสูตร 24 ชั่วโมง

20-21 และ 27-28 ส.ค.59

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคคลที่สนใจ

41

ผศ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์

ดร.พิชัย สุขวุ่น

ผศ.เสรี  ด้วงคำจันทร์

ว่าที่ร.ท.พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม

กรรมการตัดสินประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ “สุราษฎร์ธานีวิชาการ”

24-26 ส.ค.59

ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร         สุราษฎร์ธานี

42

อ.นภัสส์สินี รอดเกิด

อบรมปรับพื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่น 59

3-4,10-11,17-18 และ 24-25ก.ย.59

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

นักศึกษา

43

อ.ณฐกร นิยมเดชา

การพัฒนาบุคลิกภาพ

7 ก.ย.59

Signature Club By N-SIRI Resort and Hotel

ประชาชนทั่วไป

44

อ.เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล

จัดอบรม O-net

2 ก.ย.59

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6