ขอเรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายวิชาการประจำภาคเรียน 2/2557 และ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เกณฑ์ใหม่) ปี 2558 โดยวิทยากร อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์