ชื่อ – สกุล
นายเดชวินิตย์  ศรีพิณ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา (สูงสุด)
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) ทัศนศิลป์
สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ สอนวากภาพจิตรกรรม