ชื่อ – สกุล
นายเดชวินิตย์  ศรีพิณ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมล์ d_neocheng@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1126
ความเชี่ยวชาญ สอนวาดภาพจิตรกรรม