คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืนกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างวันที 4-5 กันยายน 2557 เวลา09.00 – 16.00 ณ โรงเรียนวัดประสงค์ตำบลท่าทอง อำเภแกาญนดิษฐ์เพื่อสนับสนุนให้มีกาบริหาร