ชื่อ – สกุล
ผศ.เสรี  ด้วงคำจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุติการศึกษา
ค.ม. (หลักสูตรการสอน)
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ