ชื่อ – สกุล
ผศ.เสรี  ด้วงคำจันทร์
ตำแหน่ง ผศ. (ประธานหลักสูตรดนตรีสากล)
วุติการศึกษา
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อีเมล์ doungkamjan@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1130
ความเชี่ยวชาญ