นิทรรศการศิลปะนามธรรม เพื่อการค้นพบตนเองอย่างเบิกบาน
เรื่อง “ตัวผม ในความมีและไม่มี แม้ในงานศิลปะชิ้นนี้ก็แบบเดียวกัน”
โดย
พิชัย  สุขวุ่น
วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
{AG}27-10-57{/AG}
 

 
ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 16  กันยายน 2557
ห้องลีลาวดี
{AG}17-9-57{/AG}
 
ประชุมสภาสัญจร วันที่ 30 ตุลามคม 2557 บริเวรอาาคารคณะมนุษยศษสตร์
{AG}30-10-57{/AG}
โครงการเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอเสนอทุนจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน2557
ห้องลีลาวดี
{AG}3-11-57{/AG}
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอเสนอจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยและจรรยาบรรณ ระยะที่ 2
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557
{AG}11-11-57{/AG}