แนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

                                                                                               ด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์