หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Art in Painting
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม)
  ภาษาอังกฤษ B.F.A. (Painting)
คุณสมบัติสาขาวิชาจิตรกรรม

        สาขาวิชาจิตรกรรมเป็นสาขาวิชาที่ให้ความรู้และทักษะปฏิบัติทางจิตรกรรมสากล โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมสากลทั้งเนื้อหาเทคนิคและกลวิธี โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ในเชิงสหวิทยาการ และกระบวนการวิจัยทางจิตรกรรม

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in English
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English)
คุณสมบัติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

        1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาการแขนงต่างๆ

 อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

        2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมโลก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

        3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ด้วยโลกทัศน์ที่กว้างขวางในบริบทที่แตกต่างกัน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Western Music)
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Western Music)
คุณสมบัติสาขาวิชาดนตรี

       สาขาวิชาดนตรีมีจุดเด่นในเรื่องของทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกและการรวมวง ทำให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เครื่องดนตรีเอก สามารถบรรเลงรวมวงได้หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนสามารถบันทึกเสียงผลงานดนตรีของตนเอง และผู้อื่น
ตลอดจนดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีได้

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Information and Library Science
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts  (Information and Library Science)

B.A. (Information and Library Science)      

คุณสมบัติสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

    1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ บริการและเผยแพร่สารสนเทศ

    2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาประยุกต์
ใช้ในการจัดการ บริการ และเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          

    3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพด้านด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์เพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพในห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
    

  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณธรรม ศรัทธาต่อวิชาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี        

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Administration (Public Administration)

B.P.A. (Public Administration)    

คุณสมบัติสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
          การเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะเน้นไปที่ความเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) กล่าวคือ เป็นการนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสามารถนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทำงาน ให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพได้ อีกทั้ง มีกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้มีเรียนมีลักษณะเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) สร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  ภาษาอังกฤษ Cultural Management
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต   (การจัดการทางวัฒนธรรม)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts B.A. (Cultural Management)

คุณสมบัติสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
          มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการเพื่อจัดการทุนทางวัฒนธรรมให้ เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นนักการจัดการทางวัฒนธรรมที่มีฐานวิชาการรองรับมีศักยภาพเป็นผู้นำในการ เสริมสร้าง ความตระหนักงานวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  ภาษาอังกฤษ Bachelors of Arts (Community and Organization Development)
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชุมชน)
  ภาษาอังกฤษ

B.A. (Community and Organization Development)

คุณสมบัติสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

          1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ มีระบบคิดในด้านการพัฒนาชุมชนและองค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและชุมชนท้องถิ่น

          2. เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จิตสาธารณะและมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้แบบองค์รวมและบูรณาการเพื่อ พัฒนาคนชุมชนและองค์กร

          3. เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างบัณฑิตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐานการพัฒนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Business Thai
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Business Thai)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความเข้าใจและทักษะภาษาไทยในการสื่อสารทางธุรกิจ

          2.  เพื่อปลูกฝังบัณฑิตให้รักและศรัทธาในการใช้ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพ

          3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้และทักษะภาษาไทยไปประกอบ  อาชีพทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ  และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

          5.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ Business English
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ

B.A. (Business English)

คุณสมบัติสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

          การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจเน้นการปฏิบัติงานในด้าน โรงแรมและการท่องเที่ยว งานเลขานุการในบริษัทต่างชาติ

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Chinese
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Chinese)

คุณสมบัติสาขาวิชาภาษาจีน

          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาจีน  เพื่อการฟัง   การพูด  การอ่าน การเขียนและ การแปลอย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพและกิจการงานรวมทั้งมีความรู้และเข้าใจใน อารยธรรมจีน และสามารถทำธุรกรรมกับคนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Political Science Program in Politics and Governments
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
  ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Political Science( Politics and Governments)
B.Pol.Sc. (Politics and Governments)

คุณสมบัติสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้เป็นเลิศด้านการเมืองการปกครองรู้เท่า ทันและเข้าใจอำนาจทางการเมือง การปกครอง และการบริหารอำนาจมีภาวะผู้นำมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีอุดมการณ์ หลักการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กรบนพื้น ฐานของหลักธรรมาภิบาล

          ปรัชญาของสาขาวิชา เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีจิตวิญญาณธรรมาธิปไตยเพื่อสร้างและพัฒนาสังคมพลเมือง อันเป็นรากฐานของความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ