แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรประจำตามสัญญา  สายวิชาการ

เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2(1 เมษายน  – 30 กันยายน 2557)    ดาวน์โหลด                               

 

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองรายบุคล 
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาสายวิชาการ 
แบบแสดงข้อตกลงภาระงาน ( TOR ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แบบฟอร์มส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์

แบบแสดงข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในช่วงปิดภาคเรียน (11 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2556) 

  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญารับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2548
  สัญญาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี เรื่อง  การอุดหนุนการศึกษาของบุคลากรเพื่อศึกษาในระดับ  อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
  แบบรายงานผลการศึกษา
  แบบรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก.  หรือ  ข. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  คำร้องขอลาศึกษาต่อเพิ่มเติม
  หนังสือรายงานตัวกลับเข้ารับปฏิบัติราชการ
  บันทึกข้อความ  ขออนุมัติเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร
  แบบรายงานสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษา  ฝึกอบรม
      ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

   ใบรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรประจำตามสัญญา

   สัญญาปฏิบัติงานบุคลากรประจำตามสัญญา  สายสนับสนุน
 
   สัญญาปฏิบัติงานบุคลากรประจำตามสัญญา  สายวิชาการ

   เอกสารแนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานบุคลากรประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์  (กรณีบรรจุใหม่)
   สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรประจำตามสัญญา
       ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการรายงานตัวปฏิบัติงาน