การออกแบบกลยุทธ์การใช้งานระบบ e-learning ในชั้นเรียน

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ “การออกแบบกลยุทธ์การใช้งานระบบ e-learning ในชั้นเรียน ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้คณาจารย์พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ในด้านเทคนิคการวัดผลการประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีวิทยากรคือ ผศ.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มาบรรยายให้ความรู้ในโอกาสนี้

{AG}e-learing_30.06.2560{/AG}