โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
และการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖o ห้องราชพฤกษ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์