โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การเขียนรายงานการประเมินตัวเอง(SAR)ระดับสูงและ
การเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร

    สำนักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนรายงานการประเมินตัวเอง(SAR)ระดับสูง  และการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร  ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในระหว่างวันที่  27 – 28 มิถุนายน  2560  ณ  ห้องประชุมพุธทาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มุ่งส่งเสริมให้อาจารย์  บุคลากรเพิ่มทักษะในด้าน SAR  หวังได้รับการยอมรับในการประเมินระดับหลักสูตร  เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. ได้พัฒนาและประกาศใช้