ขอเชิญประธานหลักสูตร และกรรมการประจำหลักสูตรเข้าร่วม

โครงการ

การจัดการความรู้เพื่อการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร

จัดโดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา