โครงการ

การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม

ชุด ธ สถิตในดวงใจ

กลุ่มวิชานาฏศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

รอบเช้า เวลา 13.00 น.

รอบบ่าย เวลา 15.00 น.

ณ ห้องลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี