โครงการ “ทำบุญตักบาตร ณ วัดตระพังจิก” ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

   ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงอานิสงส์ของการทำบุญตักบาตร จึงได้จัดโครงการ “ทำบุญตักบาตร” ณ วัดตระพังจิก ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณี อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี