โครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย”

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (How to learn) ได้แก่ การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (How to live) ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัว การบริหารเวลา คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}sru-human-prepare{/AG}