ชื่อ – สกุล
นางสาวโสวภา  สงขาว
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
 –
สถาบันการศึกษา
อีเมล์                  Sowapa_Violin@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1130
ความเชี่ยวชาญ