นักศึกษาสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขื่อนรัช ชประภา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย สินมา รองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ผลการอบรมโครงการในครั้งนี้ ผู้ประกอบการ ได้นำเสนอความต้องการพัฒนาผ่าน นายวิทยา ถาพร ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบ้านเชี่ยวหลาน และ นายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ได้รับปาก ดำเนินการแก้ไขดังนี้


1 .ทำป้ายบอกเส้นทางในการท่องเที่ยวทางเรือแก่นักท่องเที่ยว ที่ท่าเรือ
                                            2 .ติดตั้งกล่อง แสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริการ เรือและที่พัก แก่นักท่องเที่ยว
             นักศึกษา กลุ่มเรียน 1508.072 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ขอขอบคุณ…
นายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
คุณสมชาย สินมา รองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิทยา ถาพร ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบ้านเชี่ยวหลาน

{AG}โครงการประกอบอาชีพ{/AG}