คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ ศ.ชวน เพชรแก้ว
เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยทางวัฒนธรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

{AG}วิจัยบุคคลภายนอก{/AG}