นิทรรศการศิลปนิพนธ์ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560
ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษาภาคม 2560 สาขาวิชาจิตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ในวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาจิตกรรมสู่สาธารณชน ถ่ายทอดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และจินตนาการของนักศึกษาในรูปแบบของผลงานศิลปะ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปะออกสู่สาธารณชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้