ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2560 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรของท่าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อ และหากท่านมีข้อสงสัยหือสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถสอบถามได้ที่ 0-2470-9882 หรือ http://www.sit.kmutt.ac.th