ชื่อ – สกุล
นายกฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
 –
สถาบันการศึกษา  –
อีเมล์ Krissanapong.vic@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1123
ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง