ชื่อ – สกุล
นายณัฐดนัย   พยัฆพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
 –
สถาบันการศึกษา  –
อีเมล์ natdanai.now@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1123
ความเชี่ยวชาญ การเมืองการปกครอง