ชื่อ – สกุล นางสาวเพ็ญนภา  สวนทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
 –
สถาบันการศึกษา  –
อีเมล์ pennapa.sru@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1123
ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง