ชื่อ – สกุล
นายมาดล  จรูญรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
 –
สถาบันการศึกษา  –
อีเมล์ m_jaroonrat@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1123
ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง