โครงการพัฒนาวิถีชีวิต วินัย และการรับใช้สังคมของนักวิชาการ วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

IMG_4340
Admin Suppawat
โครงการพัฒนาวิถีชีวิต วินัย และการรับใช้สังคมของนักวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๒๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

Leave us a Comment