การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน” โดยใช้โปรแกรม Powtoon, Khan academy, Prezi, Plickers วันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. วิทยากร โดย ทีมงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

IMG_4912
Admin Suppawat

Leave us a Comment