ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบ 2 โควต้า ปีการศึกษา 2561

IMG_4949
Admin Suppawat

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปีกาศึกษา 2561  โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสอบ ณ อาคาร84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้และมีจำนวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาดังต่อไปนี้

1.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

 •  พัฒนาชุมชน
 • ภาษาไทย
 • การจัดการทางวัฒนธรรม
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • สาร
 • สนเทศน์ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

2. ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)

 • จิตรกรรม
 • ดนตรีสากล

3. รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.)

 • การเมืองการปกครอง

4.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • รัฐประศาสนศาสตร์

 

Leave us a Comment