กำหนดจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน: การแข่งขันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษl(LanguagelSituationlinlASEANlCountries: ThelCompetitionllLanguages and English)l

33527074_2107609769289952_2024766742907060224_n
Admin Suppawat

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ กำหนดจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน: การแข่งขันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษ(Language Situation inASEAN Countries: ThelCompetition Languages and English)    ในวันศุกร์ที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้สาธารณชนรับรู้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะทำให้ผู้เสนอผลงานปรับปรุงงานวิจัยให้ดีขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้เกิดคำถามวิจัยอันจะนำไปสู่การวิจัยภาษาในปริบทสังคมในแง่มุมใหม่

Blog Attachment

Leave us a Comment